خدمات جامع حسابداری مالی و مالیاتی حسابرسی

تلفنهای تماس ثبت کارت بازرگانی

  • آقای مهندس کیوان اردوان

    ۰۹۹۰-۰۸۸۰۱۰۵

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسؤول شرکت صادر می‌شود.

شرایط صدور کارت بازرگانی
بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‌نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند. صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که بازرگانان مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. برای تمدید این کارت بازرگانی صادرشده نیز «اجاره‌نامه محضری»، یا «اجاره‌نامه بنگاهی اگر کد رهگیری داشته باشد» و یا، «اجاره‌نامه عادی به شرط ارائه سند ملک بنام شخص متقاضی (حقیقی یا حقوقی)» موردبررسی مجدد قرار می‌گیرند و در صورت تغییر آدرس، ارائه «یکی از مدارک مالکیت» الزامی است، سند مالکیت شش‌دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی ویا اجاره‌نامه محضری معتبر «به نام شرکت» و به آدرس دفتر مرکزی (برابر اصل گردد) ویا «اجاره‌نامه بنگاه املاک اگرکه دارای کد رهگیری باشد»، و به آدرس دفتر مرکزی.

دیگر شرایط صدور برای اشخاص حقیقی ایرانی
داشتن حداقل ۲۱ سال تمام
برگ پایان خدمت نظام یا برگ معافیت برای آقایان
داشتن سه سال سابقه فعالیت‌های تجاری/تولیدی به تأیید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع
داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت) ثبت شرکت اعم از ملکی/استیجاری
داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه‌های ثبتی
ارائه گواهی عدم سوپیشینه
داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل داخلی
شرایط و امکان دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیرایرانی و بازرگانان و شرکت‌های خارجی
داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص غیرایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت
داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابل است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.